16 LOẠI CHI PHÍ SẼ BỊ LOẠI KHI THANH TRA THUẾ

1/ Không đánh giá tỷ giá các khoản tiền, phải thu phải trả có gốc ngoại tệ khi làm báo cáo tài

chính

2/ Đánh giá lại tỷ giá các khoản tiền ứng trước (trả trước cho người bán, khách hàng ứng trước),

bản chất những khoản này phải trả lại bằng hàng chứ ko phải bằng tiền nên ko phải đánh giá

3/ Không sang tên đổi chủ khi nhận tại sản là xe ô tô mà chủ sở hữu góp vốn ---> Khấu hao sẽ bị

loại.

4/ Không trích nộp kinh phí công đoàn 2%

5/ Không kê khai tính thuế nhà thầu đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ do bên nước ngoài

cung cấp (Google, FB, Booking...)

6/ Thanh toán các hóa đơn từ 20 triệu đồng bằng tiền mặt

7/ Số dư tiền mặt lớn, tồn ảo trong khi công ty phát sinh chi phí lãi vay

8/ Không xuất hóa đơn trong trường hợp nhận tiền ứng trước đối với lĩnh vực dịch vụ, bất động

sản.

9/ Không vốn hóa chi phí lãi vay đối với khoản vay phục vụ cho hoạt động đầu tư

10/ Không sử dụng mẫu tờ khai thuế GTGT mẫu 02 đối với VAT của dự án đầu tư

11/ Thuê nhà của cá nhân lớn hơn 100 triệu/ 1 năm mà không có chứng từ nộp thuế môn bài,

TNCN từ người cho thuê -> Chi phí thuê nhà bị loại

12/ Chi phí thuê kho bãi khác tỉnh mã không làm đủ thủ tục đăng ký chi nhánh (Nếu không khéo

xủ lý giải trình)

13/ Các mặt hàng doanh thu bé hơn giá vốn -> Cán bộ thuế lọc ra yêu cầu xuất toán.

Các khoản dư có 331 – Cho các đối tượng nhà cung cấp mà không khợp với thời gian hạn

thanh toán trong hợp đồng (Hay hiểu là quá hạn thanh toán mà vẫn treo dư có 331)

14/ Dư có 131- Không giải trình được khoản tạm ứng sẽ bị xuất truy thu doanh thu và GTGT ghi

nhận thêm nộp phạt.

15/ Chi phi tiền lương mà nhân viên làm việc 2 nơi – Không chứng minh được nhân viên thực sự

làm việc bên mình thì chi phí lương sẽ bị loại.

16/ Chi phí NVL vượt định mức tiêu hao