MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TSCĐ-XDCB

 

 

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Nhân viên kế toán tài sản cố định – xây dựng cơ bản

Mã công việc

KT-TSCD/XDCB

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

 

     1. Trách nhiệm :

-   Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

-   Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

-   Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

-   Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

-   Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

-   Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

-   Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

-   Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

-   Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

-   Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

-   Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

 

     2. Quyền hạn :

-   Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ về TSCĐ.

 

     3. Quan hệ :

-       Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán - Tài vụ

-       Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên và các bộ phận liên quan.

 

     4. Tiêu chuẩn yêu cầu :

-   Mã số : SN

-   Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.

-   Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

-   Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

-   Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ.